Πολιτική απορρήτου

Όροι χρήσης του ιστότοπου http://www.marinaportoheli.gr

Ο ιστότοπος http://www.marinaportoheli.gr ανήκει στην εταιρεία «ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (εφεξής και: «ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ Α.Ε.»), η οποία εδρεύει στο Δήμο Ερμιόνης, στο Νομό Αργολίδας, οδός: Παραλιακή Πορτοχελίου – Κόστας, 21300, τηλ: 210 80 92 770, AΦM: 999167709, ΔΟΥ: Ναυπλίου.

Η ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ Α.Ε. προστατεύει τους επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπου http://www.marinaportoheli.gr από την παράνομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους και τηρεί τις σχετικές διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας, μεταξύ άλλων, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ/2016/679), και της εθνικής νομοθεσίας, όπως του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679» και του ν. 2472/1997 «περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για τον λόγο αυτό μέσω του διαδικτυακού αυτού τόπου δεν συλλέγονται πληροφορίες που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών, παρά μόνο εάν τις παρέχουν οι ίδιοι οικειοθελώς.

Σε κάθε περίπτωση, δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την απλή πλοήγηση στην ιστοσελίδα http://www.marinaportoheli.gr.

Όταν ο επισκέπτης/χρήστης περιηγείται σε αυτόν τον ιστότοπο ή αποκτά πληροφορίες μέσω αυτού, αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τις ρυθμίσεις που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Αποδέχεται επίσης τους ειδικούς κανόνες ή όρους χρήσης που μπορεί να έχουν καταχωρηθεί σε συγκεκριμένες ενότητες του ιστότοπου. Ως εκ τούτου παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο του ιστότοπου για ενδεχόμενες αλλαγές. Σε περίπτωση που διαφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση του διαδικτυακού χώρου και του περιεχομένου του.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης εφαρμόζονται μόνο στον ιστότοπο http://www.marinaportoheli.gr και όχι στους ιστότοπους άλλων φορέων με τους οποίους ενδεχομένως συνδέεται η ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ Α.Ε., ή συνδέονται αυτοί με αυτή. Επίσης, οι παρόντες Όροι Χρήσης αφορούν στις online επαφές ανάμεσα στους επισκέπτες και την ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ Α.Ε.

Α. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τρόπος επεξεργασίας

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα εξής προσωπικά δεδομένα χρηστών της ιστοσελίδας που κάνουν κράτηση ελλιμενισμού μέσω αυτής: 1) όνομα, 2) επίθετο, 3) email, 4) τηλέφωνο, 5) στοιχεία πιστωτικής κάρτας, 6) ημερομηνία άφιξης και 7) ημερομηνία αναχώρησης.

Επίσης, η ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ Α.Ε. μπορεί να γίνει αποδέκτης αντίστοιχων δεδομένων, όταν η κράτηση γίνεται μέσω τρίτων διαδικτυακών παρόχων. Η ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ Α.Ε. δεν ευθύνεται για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη, στην οποία προβαίνουν αυτοί οι πάροχοι.

Τα ανωτέρω στοιχεία καταχωρούνται στο κεντρικό λογισμικό σύστημα της ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ Α.Ε., στο οποίο υπάρχει διαβαθμισμένη πρόσβαση.

Τα στοιχεία πιστωτικών καρτών διαβιβάζονται στα αντίστοιχα πιστωτικά ιδρύματα.

B. Σκοπός επεξεργασίας και διάρκεια τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Η ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ Α.Ε. τηρεί τα παραπάνω δεδομένα αποκλειστικά για το σκοπό της αιτούμενης από τους επισκέπτες/χρήστες παροχή υπηρεσίας ελλιμενισμού.

Η ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ Α.Ε. διαφυλάσσει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών και δεν τα διαβιβάζει σε κάποιον τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, εκτός εάν προβλέπεται από τον νόμο. Ενδέχεται όμως να μοιραστούμε ορισμένα από τα προσωπικά δεδομένα αυτά με διαχειριστές των βάσεων δεδομένων μας/εταιρείες τεχνικής υποστήριξης με μοναδικό σκοπό να μας βοηθήσουν να φέρουμε σε πέρας με προσήκοντα τρόπο την παροχή των υπηρεσιών μας προς τους επισκέπτες/χρήστες. Οι τρίτοι αυτοί δεν μοιράζονται τα προσωπικά δεδομένα αυτά και δεν τα χρησιμοποιούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από όσα υπαγορεύουν οι οδηγίες μας.

Δυστυχώς, για καμία μεταφορά δεδομένων μέσω του Internet δεν υπάρχει εγγύηση ότι είναι 100% ασφαλής. Αυτό σημαίνει ότι, παρόλο που προσπαθούμε να προστατεύσουμε τους επισκέπτες/χρήστες από την παράνομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ή να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που μεταβιβάζουν σε εμάς και αυτό το κάνουν με δική τους ευθύνη.

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για δέκα (10) έτη μετά τη συλλογή τους εκτός αν για λόγους που επιβάλλονται από τον νόμο πρέπει να διατηρηθούν περισσότερο.

Γ. Δικαιώματα των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων

Οι επισκέπτες/χρήστες υπό την ιδιότητά τους ως υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Δικαίωμα πρόσβασης/ενημέρωσης: μετά από αίτημά του προς τη ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ Α.Ε. ο επισκέπτης/χρήστης έχει δικαίωμα γνώσης και επαλήθευσης της νομιμότητας της επεξεργασίας. Ακριβέστερα μπορεί να ζητεί και να λαμβάνει από την ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ Α.Ε. τις ακόλουθες πληροφορίες: i) όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους, ii) την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή του και iii) το πνεύμα από το οποίο διέπεται η επεξεργασία.

β) Δικαίωμα διόρθωσης: μετά από αίτημά του προς την ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ Α.Ε. ο επισκέπτης/χρήστης έχει δικαίωμα να διορθώνει, να επικαιροποιεί, να συμπληρώνει, ή να τροποποιεί τυχόν ανακριβή ή ατελή προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν.

γ) Δικαίωμα λήψης αντιγράφου: μετά από αίτημα του επισκέπτη/χρήστη η ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ Α.Ε. του παρέχει ηλεκτρονικό ή άλλο αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρεί για αυτόν.

δ) Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη): μετά από αίτημά του επισκέπτη/χρήστη η ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ Α.Ε. οφείλει να διαγράψει οριστικά τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν. Σε περίπτωση όμως που προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα για την εκ μέρους της ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ Α.Ε. εκπλήρωση εκ του νόμου επιβαλλομένων υποχρεώσεών της, αυτά διαγράφονται μόνο μετά από την εκ νόμου καθορισμένη περίοδο διατήρησης.

ε) Δικαίωμα στη φορητότητα: μετά από αίτημα του επισκέπτη/χρήστη η ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ Α.Ε. του διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα του προκειμένου να τα επεξεργασθεί τρίτος κι εν συνεχεία τα διαγράφει οριστικά από τα αρχεία της.

στ) Δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων κατά της επεξεργασίας των δεδομένων: ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να προβάλλει αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του στο μέλλον, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία τους.

ζ) Δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: ο επισκέπτης/χρήστης έχει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρχή αυτή (www.dpa.gr), τηλέφωνο: +302106475600, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

Για την άσκηση όλων αυτών των δικαιωμάτων ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@marinaportoheli.gr ή τηλεφωνικά στο +302108092770.

Το αίτημα, με το οποίο ο επισκέπτης/χρήστης ασκεί τα προαναφερθέντα δικαιώματά του, πρέπει να ικανοποιηθεί από την ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ Α.Ε. εντός τριών (3) εβδομάδων από τη λήψη του.

Δ. Cookies – Μη προσωπικά δεδομένα

Εκτός από τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα, όταν κάποιος επισκέπτης/χρήστης επισκέπτεται το διαδικτυακό τόπο http://www.marinaportoheli.gr, συλλέγονται τα απαραίτητα στοιχεία για την αποστολή του περιεχομένου του στο χρήστη.

Συγκεκριμένα, κάθε φορά που κάποιος επισκέπτης/χρήστης επισκέπτεται το http://www.marinaportoheli.gr, το πρόγραμμα πλοήγησης αποστέλλει στον διαχειριστή του κόμβου αυτόματα μια διεύθυνση ΙΡ (lnternet Protocol), καθώς και ορισμέvες άλλες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένου και του τύπου του προγράμματος ανάγνωσης που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης).

Επιπλέον, η δικτυακή κίνηση και ο τρόπος χρήσης του δικτυακού τόπου http://www.marinaportoheli.gr, καταγράφεται και αναλύεται για λόγους βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών με τη βοήθεια συνόδων (sessions) που λειτουργούν διαφανώς και δεν αποθηκεύουν καμία πληροφορία στο σύστημα του επισκέπτη/χρήστη.

Τέλος, στο http://www.marinaportoheli.gr, χρησιμοποιείται η τεχνολογία «cookies», όπως και στους περισσότερους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Ωστόσο δεν συλλέγεται οιαδήποτε προσωπική πληροφορία ενός επισκέπτη/χρήστη, ούτε παρέχεται και στην ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ Α.Ε. η δυνατότητα επικοινωνίας με τον επισκέπτη/χρήστη (εκτός αν ο ίδιος παράσχει εθελοντικά τα στοιχεία του σύμφωνα με τα ανωτέρω), ούτε αποσπώνται πληροφορίες από τους υπολογιστές των επισκεπτών/χρηστών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία μεταφέρονται από έναν ιστότοπο στο σκληρό δίσκο ή στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) του επισκέπτη/χρήστη του ιστότοπου για πρόσθετη λειτουργικότητα ή για παρακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου. Η ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ Α.Ε. χρησιμοποιεί cookies με περιορισμένες δυνατότητες. Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν συλλέγουν ούτε αποθηκεύουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για εσάς ή δεδομένα σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιήσατε τον ιστότοπο στο παρελθόν.

Τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα εξής:

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που παίρνουμε από τα cookies μόνο για “τυφλή” (μη προσωποποιημένη) στατιστική ανάλυση και για να προσαρμόζουμε τον τρόπο επικοινωνίας μας με το κοινό. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να δέχεται όλα τα cookies, να απορρίπτει όλα τα cookies ή να σας ενημερώνει όταν δημιουργείται ένα cookie. (Κάθε πρόγραμμα περιήγησης είναι διαφορετικό, οπότε θα πρέπει να ανατρέξετε στο μενού Βοήθειας του προγράμματος περιήγησης για να μάθετε πώς να αλλάζετε τις προτιμήσεις σας για τα cookies). Σε αυτήν την περίπτωση όμως δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει επιμέρους δυνατότητες του ιστότοπου.

Ε. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα

Η ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ Α.Ε. επιτρέπει την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων μόνο στο κατάλληλα ενημερωμένο και εκπαιδευμένο, σε σχέση με τον Κανονισμό και την λοιπή προαναφερθείσα νομοθεσία, προσωπικό του, το οποίο έχει ενημερωθεί σχετικά. Η πρόσβαση επιτρέπεται στο μέτρο που είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί ο σκοπός επεξεργασίας που αναφέρεται ανωτέρω και στο προσωπικό που είναι αρμόδιο για την επεξεργασία των δεδομένων.

Πρόσβαση μπορεί να αποκτήσουν και εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ Α.Ε., όπως εταιρείες τεχνικής υποστήριξης και πάροχοι υπηρεσιών με μοναδικό σκοπό να συνδράμουν την ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ Α.Ε. στην παροχή των υπηρεσιών που εσείς ζητήσατε, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ιστοσελίδα.

Η ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ Α.Ε. μπορεί να διαθέτει σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter κ.λπ.). Η λειτουργία των σελίδων αυτών διέπεται από τις οικείες πολιτικές απορρήτου ή/και ιδιωτικότητας που εφαρμόζουν οι αντίστοιχοι διαχειριστές αυτών των ιστοσελίδων και επί των οποίων, η ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ Α.Ε. δεν έχει τον έλεγχο. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν εφαρμόζεται η παρούσα Πολιτική.

Στ. Μέτρα προστασίας

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που αποθηκεύονται προστατεύονται μέσω τεχνικών μέτρων για την αποτελεσματική πρόληψη απώλειας ή κακής χρήσης αυτών από τρίτους. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται firewalls για την προστασία των πληροφοριών δεδομένων που αποθηκεύονται στους διακομιστές του (ποιου;) και διατηρούνται αντίγραφα ασφαλείας των συστημάτων του (ποιου;) για την προστασία της ακεραιότητας των προσωπικών δεδομένων αυτών.


Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) αποτελεί το παγκόσμιο standard για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή του χρήστη και της ιστοσελίδας μας κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού 2048 bits.

Για την μακροπρόθεσμη προστασία των δεδομένων σας, τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν είναι απαραίτητο, προσαρμόζονται στα αντίστοιχα επικρατούντα εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα της τεχνολογίας.»

Ζ. Επικοινωνία

Εάν ένας επισκέπτης/χρήστης έχει ερωτήσεις σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης, μπορεί να επικοινωνήσει στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@marinaportoheli.gr ή τηλεφωνικά στο +302108092770.

Η. Τροποποιήσεις

Η ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί όποτε χρειάζεται ή να αναθεωρεί περιοδικά το περιεχόμενο του ιστότοπου και τους Όρους Χρήσης αυτού, οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση, με μόνη την ανάρτησή τους σε αυτόν, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης‧ σε τέτοια περίπτωση οι αναθεωρημένοι Όροι Χρήσης θα ισχύουν από την ημερομηνία αυτή. Οι αλλαγές στους Όρους Χρήσης δεν επηρεάζουν τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί βάσει μιας παλαιότερης έκδοσής τους.

Η τελευταία τροποποίηση έγινε στις 23/03/2021.